Regulamin

Trainingstel to spersonalizowany serwis subskrypcyjny, w ramach którego nasi użytkownicy mają dostęp do audiobooków o treściach związanych z samorozwojem i motywacją. Audiobooki można odsłuchiwać na smartfonach, komputerach, wybranych telewizorach, oraz innych urządzeniach połączonych z internetem („Urządzenia z obsługą odsłuchiwania audiobooków w formacie MP3”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Trainingstel. Terminy „Serwis Trainingstel”, „nasz serwis” lub „serwis” użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają spersonalizowany serwis subskrypcyjny prowadzony przez Tholus Investments sp. z o.o., ul. Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507649, NIP 5272713573, REGON 147226664, pozwalający na wyszukiwanie i odsłuchiwanie Treści oferowanych w serwisie Trainingstel oraz obejmujący wszystkie usługi i funkcje, rekomendacje i recenzje, witrynę internetową, interfejsy użytkownika, a także wszystkie związane z nimi treści i oprogramowanie.

 1. 1. Członkostwo
  1. 1.1. Członkostwo w serwisie Trainingstel jest automatycznie przedłużane aż do rezygnacji. W celu korzystania z serwisu Trainingstel użytkownik musi dysponować dostępem do internetu oraz Urządzeniem z obsługą umożliwiającą odsłuchiwanie audiobooków w serwisie Trainingstel i przekazać nam informacje dotyczące Metody Płatności. „Metoda Płatności” oznacza aktualną, poprawną i akceptowaną metodę płatności. Użytkownik akceptuje wskazaną w serwisie metodę płatności polegająca na subskrypcyjnym ( co miesięcznym lub co kwartalnym ) pobieraniu środków z wskazanej i zarejestrowanej przez Użytkownika karty kredytowej. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z członkostwa przed datą rozliczenia, upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej za następny okres rozliczeniowy przy użyciu wybranej przez siebie Metody Płatności (zob. „Rezygnacja” poniżej).
  2. 1.2. Proponujemy dwa plany subskrypcyjne, oraz specjalne plany promocyjne. Więcej informacji na temat członkostwa w serwisie Trainingstel można znaleźć w naszej witrynie internetowej, klikając łącze „Zaloguj” w górnej części witryny Trainingstel.
 1. 2. Promocyjny okres subskrypcyjny
  1. 2.1. Członkostwo w serwisie Trainingstel może rozpocząć się od obniżenia wartości abonamentu o 50%. Czas trwania promocyjnego okresu jest określony na jeden okres subskrypcyjny, tj. na jeden miesiąc przy wybranym ( przez użytkownika) miesięcznym okresie subskrypcyjnym lub na okres trzech miesięcy przy wybranym ( przez użytkownika ) kwartalnym okresie subskrypcyjnym.
  2. 2.2. Uprawnienia do promocyjnego okresu są określane według wyłącznego uznania firmy Trainingstel, która może ograniczyć takie uprawnienia lub czas obowiązywania okresu próbnego w celu zapobiegania związanym z tym nadużyciom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikowi nie przysługują takie uprawnienia, zastrzegamy sobie prawo do anulowania promocyjnego okresu próbnego i zawieszenia konta użytkownika. Uprawnienia nie są przewidziane dla członków gospodarstw domowych posiadających aktualne lub niedawne członkostwo w serwisie Trainingstel. W celu określenia uprawnień możemy wykorzystywać informacje takie jak identyfikator urządzenia, metoda płatności lub powiązany z kontem adres e-mail wykorzystywany przez aktualnych lub niedawnych użytkowników. Jeśli oferta ta łączy się z innymi ofertami, mogą mieć zastosowanie ograniczenia.
  3. 2.3. Jeśli użytkownik nie zrezygnuje z członkostwa przed upływem promocyjnego okresu, zostanie od niego pobrana kwota opłaty członkowskiej za kolejny okres rozliczeniowy przy użyciu wybranej wcześniej Metody Płatności. Kwota będzie pobrana w pełnej wysokości wskazanej w serwisie i zaakceptowanej przez użytkownika wartości subskrypcji.
 1. 3. Rozliczenia i rezygnacja
  1. 3.1. Okres rozliczeniowy. Opłata członkowska za korzystanie z serwisu Trainingstel jest pobierana przy użyciu zarejestrowanej i wskazanej przez użytkownika karty kredytowej. Czas trwania okresu rozliczeniowego zależy od rodzaju subskrypcji wybranego podczas rejestracji w serwisie. Trainingstel udostępnia dwie możliwości cyklicznego pobierania opłaty: 1. Co miesiąc ( za jeden miesiąc z góry ) 2. Co kwartał ( za trzy miesiące z góry ). Training stel umożliwia wybór płatności w trzech walutach tj. PLN, EUR, USD. Wysokości abonamentów są wskazane bezpośrednio na stronie www.trainingstel.com i stanowią integralną cześć regulaminu. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu karty kredytowej lub jeżeli płatne członkostwo rozpoczęło się w dniu wypadającym poza danym miesiącem.
  2. 3.2. Metody płatności. W celu korzystania z serwisu Trainingstel wymagane jest przekazanie nam informacji dotyczących Metody Płatności tj. wskazanie danych karty kredytowej z której będą pobierane opłaty. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn i jeżeli użytkownik nie zrezygnuje z członkostwa, będziemy mieć prawo do zawieszenia dostępu do serwisu do momentu pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu poprawnej Metody Płatności. W przypadku użytkowników zarejestrowanych w innych krajach niż polska lub posługujących się zagranicznymi ( nie Polskimi ) kartami kredytowymi, operator płatności i usługodawca może pobierać od użytkownika pewne opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej Metody Płatności. W zależności od wykorzystywanej Metody Płatności na poziomie lokalnym mogą być naliczane obciążenia podatkowe w różnej wysokości. W celu uzyskania szczegółowych informacji użytkownik powinien skontaktować się ze swoim zewnętrznym usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności.
  3. 3.3. Aktualizacja Metod Płatności. Metody Płatności można zaktualizować po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika. Możemy też aktualizować Metody Płatności użytkownika przy użyciu informacji przekazanych przez dostawców usług płatniczych. Po dokonaniu aktualizacji użytkownik upoważnia nas do dalszego pobierania opłat członkowskich w odpowiedniej wysokości przy użyciu wybranych Metod Płatności.
  4. 3.4. Rezygnacja. Użytkownik może zrezygnować z członkostwa w serwisie Trainingstel w dowolnym momencie, przy czym dostęp do serwisu Trainingstel będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego. Płatności są bezzwrotne: nie zwracamy środków ani nie przyznajemy kredytów z tytułu niewykorzystania w całości miesięcznego członkostwa ani nieodsłuchanych treści oferowanych w serwisie Trainingstel. W celu zgłoszenia rezygnacji należy zalogować się na swoje konto użytkownika i wykonać instrukcje przewidziane w przypadku rezygnacji. Rezygnacja z członkostwa powoduje automatyczne zlikwidowanie konta na koniec danego okresu rozliczeniowego.
  5. 3.5. Zmiany cen i planów subskrypcyjnych. Możemy okresowo wprowadzać zmiany planów subskrypcyjnych oraz opłat za usługi, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych będą mieć zastosowanie do kolejnych okresów rozliczeniowych po wysłaniu do użytkownika zawiadomienia o wprowadzonych zmianach.
  6. 3.6. Płatności są obsługiwane przez PayU S.A. – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 186 (60-166), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numerem NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.944.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP1/2012.
  7. 3.7 Reklamacje
   1. a. Reklamacja Użytkownika może być zgłoszona w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres support@trainingstel.com lub poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://trainingstel.com/kontakt/.
   2. b. Tholus Investments sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 1. 4. Serwis Trainingstel
  1. 4.1. Z serwisu Trainingstel mogą korzystać użytkownicy, który zarejestrowali się w prawidłowy sposób, oraz wykupili i opłacili subskrypcję. W serwisie dostępne są audiobooki o treściach motywacyjnych, oraz umożliwiających samorozwój. Poszczególne pakiety szkoleniowe są podzielone na części ( ilość części poszczególnych szkoleń jest wskazana bezpośrednio w serwisie ). Serwis udostępnia pierwszą cześć każdego pakietu dla użytkowników niezarejestrowanych, czyli nie pobiera żadnych opłat ( wyłącznie za odsłuchanie pierwszej części poszczególnych pakietów). Aby uzyskać dostęp do wszystkich oferowanych w serwisie treści użytkownik musi dokonać rejestracji i poprawnie opłacić wybrany przez siebie okres subskrypcyjny.
  2. 4.2. Serwis Trainingstel oraz wszelkie treści odsłuchiwane przy jego użyciu są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego i nie mogą być udostępniane żadnym osobom, które nie mieszkają z użytkownikiem w gospodarstwie domowym. W okresie członkostwa firma Trainingstel udziela użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa dostępu do serwisu Trainingstel i doodsłuchiwania Treści oferowanych w serwisie Trainingstel. Użytkownik ma prawo dzielić się wskazanymi treściami w mediach społecznościowych poprzez lakowanie i promowanie wybranych przez siebie audiobooków. Z wyjątkiem określonych powyżej praw użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw, tytułów własności ani udziałów.
  3. 4.3. Serwis Trainingstel jest nieustannie udoskonalany, co obejmuje także poszerzanie biblioteki tytułów. Ponadto przez cały czas testujemy różne aspekty naszego serwisu, np. naszą witrynę internetową, interfejsy użytkownika, usługi promocyjne oraz dostępność Treści oferowanych w serwisie Trainingstel.
  4. 4.4. Użytkownik zobowiązuje się nie przechowywać, nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować, nie oferować do sprzedaży ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w serwisie Trainingstel lub uzyskanych za jego pośrednictwem (o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie), ani nie tworzyć utworów zależnych na bazie takich treści. Użytkownik zobowiązuje się również: nie obchodzić, nie usuwać, nie modyfikować, nie dezaktywować, nie osłabiać ani nie blokować żadnych zabezpieczeń treści w serwisie Trainingstel, nie używać programów typu „robot”, „spider” czy „scraper” ani innych automatycznych środków uzyskania dostępu do serwisu Trainingstel; nie dekompilować, nie stosować inżynierii wstecznej lub demontażu oprogramowania bądź innych produktów albo procesów dostępnych za pośrednictwem serwisu Trainingstel; nie wprowadzać żadnych kodów lub produktów, nie modyfikować w żaden sposób treści w serwisie Trainingstel; ani nie wykorzystywać żadnych metod wyodrębniania, eksploracji czy gromadzenia danych. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie pobierać, nie zamieszczać, nie wysyłać pocztą elektroniczną, nie przekazywać ani nie wysyłać w inny sposób żadnych materiałów, które mogłyby zakłócić, zablokować czy ograniczyć usługi oprogramowania lub sprzętu komputerowego czy też sprzętu telekomunikacyjnego powiązanego z serwisem Trainingstel, takich jak wirusy lub inne kody, pliki bądź programy komputerowe. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z prawem lub nieuczciwego korzystania z serwisu zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępu takiego użytkownika do naszego serwisu.
  5. 4.5. Jakość audiobooków oferowanych w serwisie Trainingstel może różnić się w zależności od urządzenia. Może również zależeć od wielu innych czynników, jak np. lokalizacja użytkownika, dostępna przepustowość i/lub prędkość łącza internetowego. Dostęp do audiobooków zależy od parametrów łącza internetowego i możliwości urządzenia użytkownika. Nie wszystkie audiobooki dostępne są w takiej samej jakości. Jednocześnie Trainingstel dokłada wszelkich starań do ciągłej poprawy jakości oferowanych w serwisie audiobooków. Użytkownik we własnym zakresie ponosi wszelkie opłaty związane z dostępem do internetu. Aby uzyskać informacje na temat potencjalnych opłat za transmisję danych, należy skontaktować się z dostawcą Internetu. Czas niezbędny do rozpoczęcia odsłuchu oferowanych treści w serwisie Trainingstel jest uzależniony od wielu czynników, np. od lokalizacji użytkownika, przepustowości sieci w danym momencie, wybranych treści oraz konfiguracji Urządzeń z obsługą Trainingstel używanych przez użytkownika.
  6. 4.6. Oprogramowanie Trainingstel zostało opracowane przez firmę Trainingstel lub na jej zamówienie i jest przeznaczone do odsłuchiwania Treści oferowanych w serwisie Trainingstel na Urządzeniach z obsługą Trainingstel. Oprogramowanie to może się różnić w zależności od urządzenia lub nośnika; również jego usługi i funkcje mogą być różne w przypadku różnych urządzeń. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z serwisu może wymagać oprogramowania zewnętrznego, które podlega licencji zewnętrznego dostawcy. Użytkownik zgadza się na możliwość automatycznego otrzymywania zaktualizowanych wersji oprogramowania Trainingstel oraz powiązanego z nim oprogramowania zewnętrznych dostawców.
 1. 5. Hasła i dostęp do konta.
  1. 5.1. Użytkownik, który założył konto w serwisie Trainingstel i od którego pobiera się opłatę subskrypcyjną przy użyciu wskazanej Metody Płatności ( zarejestrowanej przez użytkownika karty kredytowej ) ma dostęp do takiego konta i sprawuje nad nim kontrolę, jest odpowiedzialny za wszelką aktywność na tym koncie, a także ma dostęp do Urządzeń z obsługą platformy Trainingstel, które są używane do uzyskiwania dostępu do naszego serwisu, i sprawuje nad nimi kontrolę. Aby zapewnić sobie kontrolę nad kontem oraz zapobiec przejęciu konta (np. historii odsłuchiwania i dostępu) przez nieuprawnione osoby, Właściciel Konta powinien sprawować kontrolę nad Urządzeniami z obsługą platformy Trainingstel, które są używane do uzyskiwania dostępu do naszego serwisu, oraz nie ujawniać nikomu hasła ani szczegółów dotyczących wybranej Metody Płatności w tym przede wszystkim danych do karty kredytowej. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację i poprawność przekazanych nam informacji dotyczących jego konta. Trainingstel zastrzega sobie prawo do likwidacji lub zawieszenia konta użytkownika, gdy wymagają tego względy ochrony użytkownika, firmy Trainingstel lub jej partnerów przed skutkami kradzieży tożsamości lub innych nieuczciwych działań.
 1. 6. Postanowienia różne
  1. 6.1. Właściwe prawo. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.
  2. 6.2. Niezamawiane materiały. Serwis Trainingstel nie przyjmuje niezamawianych materiałów ani pomysłów dotyczących Treści oferowanych w serwisie Trainingstel i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podobieństwo własnych treści lub programów zamieszczonych na dowolnych nośnikach, do materiałów lub koncepcji przesłanych do serwisu Trainingstel.
  3. 6.3. Obsługa klienta. W celu uzyskania dalszych informacji na temat naszego serwisu i jego funkcji lub pomocy w sprawach dotyczących konta użytkownika zachęcamy do korzystania z zakładki kontakt na naszej witrynie.
  4. 6.4. Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.
  5. 6.5. Zmiany Regulaminu. Trainingstel może wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia takich zmian powiadomimy o nich użytkownika co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie.
  6. 6.6. Korespondencja elektroniczna. Informacje na temat konta użytkownika (np. upoważnienia do dokonywania płatności, faktury, zmiany hasła lub zmiany Metody Płatności, wiadomości potwierdzające, zawiadomienia) będziemy wysyłać wyłącznie w formie elektronicznej, np. pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie rejestracji.