Regulamin systemu partnerskiego

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TRAININGSTEL

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Trainingstel (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między trainingstel i Partnerami umów dzierżawy powierzchni reklamowej na serwisach reklamowych Partnerów oraz obliczania i wypłaty wynagrodzenia należnego Partnerom.

2. Organizatorem programu partnerskiego jest spółka Tholus Investments sp. z o.o., ul. Aluzyjna 33/133, 03-149 Warszawa zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507649, NIP 5272713573, REGON 147226664. Reprezentowaną przez Prezesa Zarządu lub osobę uprawnioną.

3. Partnerem w ramach Programu może być każdy wydawca serwisu internetowego zainteresowany rozpowszechnianiem we własnym serwisie internetowym reklam i linków polecających pochodzących od Trainingstel. W szczególności Partnerem może być:

1) każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie (spółka prawa handlowego, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),

2) każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca PESEL, nie prowadząca działalności gospodarczej, jednak zainteresowana zarobkową dzierżawą powierzchni reklamowej na własnym serwisie internetowym lub innych serwisach zewnętrznych i mediach społecznościowych według uznania partnera.

4. W szczególnych przypadkach Partner, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może zawrzeć umowę dzierżawy w odniesieniu do serwisu internetowego Partnera utworzonego w subdomenie przydzielonej w domenie internetowej należącej do Trainingstel.

§ 2

1. Warunkiem podjęcia współpracy w ramach Programu jest:

1) dokonanie prawidłowej rejestracji Partnera,

2) akceptacja regulaminu i umowy poprzez dedykowany serwis internetowy Trainingstel,

3) aktywacja konta Partnera przez Trainingstel.

2. Z chwilą aktywacji konta Partnera zawarta zostaje umowa dzierżawy powierzchni reklamowej w serwisie internetowym Partnera oraz w mediach społecznościowych i innych środkach przekazy dostępnych dla partnera.

§ 3

1. Rejestracja Partnera następuje za pomocą formularza internetowego udostępnionego na stronie https://trainingstel.com/serwispartnerski.com. Podczas wypełniania formularza Partner wybiera rodzaj konta, tj.:

1) „konto firma polska” – w przypadku Partnera będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski,

2) „konto osoba fizyczna” – w przypadku Partnera będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

2. Sposób i warunki przetwarzania danych osobowych określa stosowana polityka prywatności.

§ 4

1. Przez rejestrację Partnera rozumie się kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przy rejestracji Partner dokonuje także akceptacji niniejszego regulaminu oraz potwierdza zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.

2. Po dokonaniu rejestracji Partner otrzymuje potwierdzenie rejestracji konta w Programie wraz z regulaminem oraz zawartą umową w postaci .pdf w ciągu 48 godzin od dokonania rejestracji.

3. Trainingstel może odmówić rejestracji Partnera w szczególności ze względu na niską jakość zgłoszonego serwisu bądź prowadzenie przez Partnera działalności na rzecz podmiotu konkurencyjnego wobec Trainingstel.

4. W przypadku odmowy rejestracji Partnera konto Partnera jest bezzwłocznie usuwane.

5. Partner będący osobą prawną może zostać zobowiązany do dostarczenia Trainingstel dodatkowych dokumentów potwierdzających jego tożsamość, uprawnienie osób wskazanych do reprezentacji, bądź nadanie numeru NIP.

6. Umowę uważa się za zawartą z datą wskazaną w treści umowy.

§ 5

1. Partner może zmienić rodzaj konta ze zwykłego na firmowe przy użyciu stosownego formularza. W celu zmiany rodzaju konta Partner podaje dane niezbędne dla zarejestrowania konta.

2. Partner może zmienić lub dodać nowy adres serwisu internetowego przy użyciu stosownego formularza lub poprzez kontakt drogą elektroniczną na skrzynkę support@trainingstel.com

§ 6

1. Umowa dzierżawy powierzchni reklamowej zawarta jest na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron umowy może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyn z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca. Partnera może dokonać samodzielnego usunięcia konta poprzez kliknięcie stosownego przycisku w panelu Partnera. W przypadku usunięcia konta przez Partnera:

1) dane osobowe Partnera i jego konto zostaną bezzwłocznie usunięte

3. Trainingstel może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Partnera warunków niniejszego regulaminu, w szczególności:

1) jeśli Trainingstel poweźmie informację o jakiejkolwiek bezprawnej działalności Partnera prowadzonej za pomocą serwisu internetowego, w szczególności: rozpowszechniania bezprawnych treści bądź złośliwego kodu,

2) jeśli Partner będzie świadczył w serwisie internetowym inne usługi reklamowe w sposób niezgodny z przepisami prawa,

4. Totalmoney.pl może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, informując o tym Partnera:

1) w przypadku braku opłacania subskrypcji na stronie www.trainingstel.com,

5. Po rozwiązaniu umowy Partner zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia z serwisu internetowego wszelkich danych, w szczególności form reklamowych oraz oznaczeń towarów, rozpowszechnionych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 7

1. Na wydzierżawionej powierzchni reklamowej oraz pod wygenerowanym linkiem polecającym Trainingstel może rozpowszechniać dowolne formy reklamowe dostarczone według własnego uznania.

2. Partner nie może ingerować w treść, wygląd lub układ graficzny rozpowszechnionych form reklamowych w sposób inny, niż przewidziany technicznymi możliwościami konta.

3. Partner nie może wykorzystywać żadnych danych udostępnionych mu w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy w sposób niezgodny z celem niniejszej umowy. W szczególności Partner nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek utworów, znaków towarowych oraz innych danych, niezależnie od tego, czy pochodzą od Trainingstel lub od osób trzecich.

§ 8

1. Partner zobowiązany jest do prowadzenia serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Partner zobowiązany jest do stałego utrzymywania serwisu internetowego w stałej dostępności dla użytkowników.

3. Partner nie ponosi odpowiedzialności za treść form reklamowych, chyba że dokona w nich nieuprawnionych zmian.
4. Partner korzystający z przydzielonej przez Trainingstel subdomeny w domenie należącej do Trainingstel oraz wygenerowanego linka polecającego wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie reklam w serwisie, w liczbie nie więcej niż sześciu jednocześnie.

§ 9

1. Partner nie może podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do nabycia prawa do wynagrodzenia w sposób sprzeczny z celem zawartej umowy.

2. W szczególności Partner nie może:

1) generować w serwisie pozornego ruchu użytkowników, zakłócając funkcjonowanie form reklamowych rozpowszechnionych przez Trainingstel,

2) używać narzędzi, skryptów lub podobnych funkcjonalności w celu generowania pozornych kliknięć w formy reklamowe,

3) prowadzić działań prowadzących do zawierania pozornych rejestracji na stronie www.trainingstel.com.

3. Partner nie może podejmować jakichkolwiek działań zakłócających funkcjonowanie systemu Programu oraz systemów teleinformatycznych.

4. W przypadku podejmowania przez Partnera działań wskazanych w ust. 2, Trainingstel uprawniona jest do żądania zapłaty przez Partnera kary umownej w wysokości łącznego wynagrodzenia Partnera osiągniętego w każdym miesiącu, w którym Partner podjął takie działania oraz dwóch miesiącach poprzedzających. Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Partnerowi, wyjąwszy jednak wynagrodzenie nabyte wskutek działań niezgodnych z zawartą umową.

§ 10

1. Partner może pozyskiwać własnych współpracowników, którzy będą działać na jego rzecz. Przy czym Partner w pełni odpowiada za jego działania pod rygorem rozwiązania umowy zgodnie z zapisami w par. 9. Partner samodzielnie i na swój własny koszt pozyskuje swoich współpracowników oraz dokonuje rozliczeń z nimi bez udziału Trainingstel.

2. Partner zrzeszający do współpracy w ramach programu partnerskiego Trainingstel inne osoby/podmioty gospodarcze ponosi pełną i niczym nie ograniczoną odpowiedzialność za ich działania i zaniechania, z zastrzeżeniem, że wyłącza się zastosowanie art. 429 KC w zakresie wyłączenia odpowiedzialności Partnera za szkody wywołane zachowaniem osób trzecich przy wykonaniu umowy.
3. Partner oraz współpracownicy nie mogą wykorzystywać żadnych danych udostępnionych im w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy w sposób niezgodny z celem niniejszej umowy. W szczególności Partner oraz współpracownicy nie są uprawnieni do korzystania z jakichkolwiek utworów, znaków towarowych oraz innych danych w innym celu, niż wynikającym z zawartej umowy,

4. Zawarcie niniejszej umowy nie oznacza udzielenia Partnerowi lub współpracownikom zezwolenia na korzystanie z jakichkolwiek znaków towarowych.

5. Totalmoney.pl zastrzega sobie prawo do zawieszania udziału lub usunięcia z programu każdego ze współpracowników, który dopuścił się rażącego naruszenia warunków świadczenia usług przez współpracowników o jakich mowa w par. 9.

6. Wynagrodzenie należne partnerowi z przychodu ( należny procent od wysokości abonamentu na stronie www.trainingstel.com ) wygenerowanego przez współpracowników określa tabela:

 

Level 1 40,00% procent od wartości zakupionego abonamentu
Level 2 15,00% procent od wartości zakupionego abonamentu
Level 3 10,00% procent od wartości zakupionego abonamentu
Level 4 5,00% procent od wartości zakupionego abonamentu
Level 5 2,00% procent od wartości zakupionego abonamentu
Level 6 1,00% procent od wartości zakupionego abonamentu
Level 7 0,50% procent od wartości zakupionego abonamentu
Level 8 0,25% procent od wartości zakupionego abonamentu

 

7. Prawo do należnego dochodu z kolejnych levelów zależne jest od ilości uzyskanych przez partnera współpracowników i określone jest tabelą:

WYMOGI AWANSU ILOŚĆ PARTNERÓW W CAŁEJ STRUKTURZE

Level 1 1
Level 2 50
Level 3 190
Level 4 590
Level 5 1400
Level 6 2500
Level 7 3900
Level 8 5900

 

8. Warunkiem wypłaty wynagrodzenie dla partnera jest utrzymanie aktywnego dostępu do wszystkich treści na stronie www.trainingstel.com tj. comiesięczne stałe opłacanie wybranej przez partnera formy subskrypcji na stronie www.trainingstel.com.

§ 11

1. Trainingstel nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnera za:

1) działania i zaniechania osób trzecich spowodowane treścią rozpowszechnionych reklam,

2) działania i zaniechania podmiotów zlecających rozpowszechnianie reklam,
3) nieprawidłowość działań systemów teleinformatycznych, z których korzystają Partner, Trainingstel lub osoby trzecie,
4) działanie siły wyższej,
5) nieosiągnięcie przez Partnera zakładanych zysków.

2. W każdym przypadku odpowiedzialność Trainingstel wobec Partnera ograniczona jest do wartości wynagrodzenia zapłaconego Partnerowi w ciągu trzech miesięcy poprzedzających zdarzenie będące podstawą odpowiedzialności.

§ 12

1. Tytułem dzierżawy powierzchni reklamowej Trainingstel zapłaci Partnerowi wynagrodzenie w postaci czynszu dzierżawnego. Wysokość czynszu dzierżawnego określa tabela § 10 pkt. 6. Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Trainingstel może w każdym czasie, bez uprzedniego powiadomienia zmienić rodzaj zdarzeń i wysokość stawek, z którym wiąże się wynagrodzenie Partnera, w trybie par. 15 ust. 4 Regulaminu. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest:

1) W przypadku Partnerów, o których mowa w par. 1 ust. 3 pkt 1 Regulaminu – wystawienie i doręczenie prawidłowej faktury
2) W przypadku Partnerów, o których mowa w par. 1 ust. 3 pkt 2 Regulaminu – uzupełnienie danych niezbędnych do prawidłowej płatności które obejmują: PESEL, numer konta bankowego oraz wystawienie rachunku.

1a. Partner nabywa prawo do wynagrodzenia pod warunkiem pełnego rozliczenia kwot należnych Trainingstel od instytucji finansowych, w szczególności otrzymania wynagrodzenia tytułem świadczonych usług oraz opłacenia przez partnera subskrypcji w serwisie www.trainingstel.com. Do tego czasu Partner nie może wystawić rachunku lub faktury i nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia.

2. trainingstel wypłaca Partnerowi należny czynsz dzierżawny co miesiąc, pod warunkiem, że jego wysokość osiągnęła wartość co najmniej 100,00 (słownie: sto) PLN. Jeśli w danym miesiącu kalendarzowym wysokość należnego czynszu nie osiągnęła wartości 100,00 PLN, wynagrodzenie za dany miesiąc sumowane jest z wynagrodzeniem za kolejne miesiące, aż do osiągnięcia tej wartości. ust. 3 oraz ust. 4 stosuje się odpowiednio.

3. Partner będący użytkownikiem konta firmowego wystawia fakturę na kwotę należnego mu wynagrodzenia, pod warunkiem, iż należne wynagrodzenie osiągnęło wartość 100,00 PLN netto.

4. Partner będący użytkownikiem konta zwykłego wystawia rachunek na kwotę należnego mu wynagrodzenia, pod warunkiem, iż należne wynagrodzenie osiągnęło wartość 100,00 PLN brutto.

5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez trainingstel prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.
6. Obliczone i wypłacone wynagrodzenie stanowi całość należności Partnera tytułem czynszu dzierżawnego za dzierżawę powierzchni reklamowej, a także całość wynagrodzenia tytułem jakichkolwiek czynności podjętych przez Partnera w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy.

§ 13

1. Partner nie nabywa prawa do czynszu dzierżawnego, niezależnie od tego, czy faktura lub rachunek zostały wystawione i zaakceptowane przez Trainingstel, jeśli określone w danej Kampanii zdarzenie będące podstawą do nabycia prawa do wynagrodzenia zostało osiągnięte wskutek działania Partnera niezgodnego z zawartą umową.

2. Jeśli Trainingstel zapłaci Partnerowi wynagrodzenie, które byłoby nienależne ze względów określonych w ust. 1, wysokość zapłaconego w ten sposób wynagrodzenia zostanie potrącona z kolejnym wynagrodzeniem Partnera, niezależnie od terminu nabycia prawa do wynagrodzenia, na co Partner wyraża nieodwoływalną zgodę.

3. Jeśli wskutek potrącenia, o którym mowa w ust. 2, nie byłby możliwy zwrot nienależnego wynagrodzenia, Trainingstel może żądać od Partnera zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia w gotówce.

§ 14

1. Zawarcie umowy oznacza przystąpienie Partnera do Programu na warunkach określonych Regulaminem.

2. Jeśli postanowienia zawartej umowy są inne od postanowień Regulaminu, pierwszeństwo ma umowa.

3. Trainingstel może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie, w szczególności ze względu na zmianę zasad funkcjonowania Programu. Zmiana następuje poprzez skierowanie do Partnera informacji o treści zmian i wchodzi w życie z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia od dnia poinformowania Partnera o planowanych zmianach, chyba że Partner w tym okresie złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Zmiana zasad wynagrodzenia w Kampaniach nie stanowi zmiany Regulaminu. Totalmoney.pl może zmienić zasady wynagrodzenia w Kampaniach w każdym czasie, zmiana wchodzi w życie z dniem wskazanym w informacji o zmianach.

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego o dzierżawie praw.

2. Wszelkie spory wynikające z wykonania umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Trainingstel.